TNR- trap-neuter-return

Ronnebys Hittekatter & Co ställer sig positiva till TNR. För riktigt skygga katter kan detta vara en bra lösning för att få leva vidare i en värld där människan tar död på det mesta som kommer i dess väg, och andra djur kämpar med att överleva.

TNR står för Trap-Neuter-Return (fritt översatt fånga-kastrera-återvända), en metod där man fångar in hemlösa katter, ger dem hälsokontroll, kastrerar och vaccinerar dem. De katter som är förvildade får efter kastreringen återgå till sitt revir. Metoden används över hela världen och har visat sig vara framgångsrik, dessutom är den ekonomisk. Trots goda resultat utomlands är de svenska myndigheterna skeptiska till att pröva TNR i Sverige.

En kattkoloni uppstår 

En kattkoloni uppstår i regel på ett bestämt ställe där det finns tillgång till foder. Typexemplet är att någon börjar mata en eller flera hemlösa katter, de okastrerade katterna och matkällan drar till sig flera katter, de förökar sig och till slut är det en stor grupp av katter som håller till på platsen. Den som började mata har förlorat kontrollen över situationen och ropar på hjälp. Den konventionella metoden där alla herrelösa och förvildade katter avlivas har visat sig ha en mycket kortsiktig effekt på en sådan situation. Oftast avlivas katterna genom avskjutning, där bara delar av beståndet försvinner. Tomrummet efter de avlivade katten/katterna fylls snart av andra fertila katter och så är karusellen igång igen. Katten är ett mycket livskraftigt djur med stor förmåga att fortplanta sig. En honkatt kan få ca 120 ungar under sin livstid. Därför är den enda hållbara lösningen kastrering. Det allra bästa är alltid förebyggande metoder där kattägare kastrerar och ID-märker sina katter. Tyvärr är det för sent för de förvildade katter som redan finns därute. Det är då TNR kommer in i bilden, som en bra lösning.

Metoden TNR 

Mottot för Trap-Neuter-Return (TNR) är att ”även förvildade katter har rätt att leva”. Metoden minskar beståndet av förvildade katter samtidigt som den förbättrar deras liv. De hemlösa katterna i en koloni fångas in. De blir kastrerade, vaccinerade, avmaskade och får veterinärvård om de behöver det. Kattungar och tama katter går vidare till katthem för omplacering, medan förvildade katter sätts tillbaka i sitt revir där de fortsätter att leva sitt liv. Innan katterna sätts tillbaka blir de öronmärkta för att man ska veta vilka katter som blivit kastrerade. De står sedan under beskydd av volontärer som ser till att de får mat och mår bra.

 

Volontärer – en viktig del av TNR 

Volontärer skriver på ett kontrakt där de förbinder sig att  ta hand om katterna. I uppdraget ingår även att skyndsamt anmäla om nya okastrerade katter flyttar in i kolonin. Volontärerna bygger även isolerade hus till katterna. I USA ingår volontärerna i nätverk samt får utbildning för sitt uppdrag där de lär sig att ta hand om en kattkoloni. En utbildad volontär har sedan rätt till bidrag från kommunen för kasteringskostnaden för kattkolonin.  

TNR – flera samverkande faktorer 

Det som gör TNR så framgångsrik är flera samverkande faktorer. Katterna slutar att föröka sig. De stannar kvar i sitt revir och försvarar det vilket motverkar att nya katter sällar sig till kolonin. Kolonin blir långsamt mindre. Störande effekter som slagsmål, månskenserenader från löpande honkatter och odören från sprayande hankatter upphör. Katterna får vaccin mot sjukdomar samt blir matade och kontrollerade. TNR är en metod där alla är vinnare. Den största vinnaren är dock katterna själva.

TNR världen över 

Norge, England, Österrike, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Canada samt flera stater i USA (bl.a. Alaska) är exempel på länder som har goda erfarenheter av TNR. I vårt grannland Norge har TNR prövats i Drammen, Stavanger och Trondheim. På samtliga platser med ett mycket gott resultat.

TNR och de kritiska rösterna 

De negativa rösterna mot TNR brukar hävda att metoden är för kostsam, att det är djurplågeri, att katterna sprider sjukdomar till människor och att den inte är lämplig för vårt svenska klimat. I själva verket är TNR både billigare och effektivare än avlivning. Det kostar en del under första året, men kan därefter underhållas med minimala resurser. Amerikanska undersökningar har visat att TNR kostar ca 40 procent av vad det skulle ha kostat om katterna istället hade dödats enligt de konventionella metoderna. Studier har dessutom visat att katterna får ett betydligt bättre liv efter TNR än innan. Rädslan för att förvildade katter skulle föra över sjukdomar till människor är starkt överdriven. Många gånger grundat på rena rama vanföreställningarna. TNR metoden har prövats i Norge som har likartat klimat som i Sverige och till och med i Alaska där det råder ändå bistrare vintertemperaturer än i vårt land. TNR har visat sig vara en human metod för de förvildade katter som inte har någon koppling till ett liv inomhus. Det skulle ta oerhörd lång tid att socialiserad en sådan katt. Den tiden kan istället läggas på att kastrera så många katter som möjligt för att bryta reproduktionscykeln. Om de sedan får en ordnad tillvaro i sitt gamla revir kommer dessa katter att leva ett bättre liv än om de skulle sättas på ett katthem.

Motstånd mot TNR i Göteborg 

Föreningen Göteborgs Katthjälp försöker lansera TNR i Sverige. Ordföranden Miranda Oude Tanke har arbetat med metoden i USA. Hon har haft flera diskussioner med Göteborgs Kommun. Tyvärr har Kommunen hitintills inte varit intresserade av att prova TNR. Istället förordar kommunen envist avskjutning av hela kolonier trots att det inte längre är tillåtet att skjuta  grupper av katter. (Tillstånd krävs numera från polisen för varje enskild katt). Göteborgs Kommun anser att TNR metoden är djurplågeri och att kattens status skulle bli sämre om man kastrerar och släpper ut igen. De anser vidare att det är fastighetsägarnas ansvar att hålla efter kattbeståndet. Hos allmänheten finns i regel ett stort motstånd mot avskjutning, vilket gör att de inte gärna kontaktar kommunen. Det finns till exempel en oro över att deras egna katter ska bli skjutna av misstag. Myndigheten brukar därför inte bli underrättade om problemet förrän det spårat ur fullständigt.

Dom i kammarrätten 

Yttrande Svenska Djurskyddsmyndigheten 2005-04-07 Kammarrättens mål nr 220-05, avd 3:     ”Djurskyddsmyndigheten kan inte se något självändamål i att avliva herrelösa katter.”                                                 ”Även förvildade eller övergivna katter omfattas av djurskyddslagen och följaktligen också av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.”

Tillstånd krävs enligt 7§ tillsynslagen för varje enskilt fall av dödande av övergiven och förvildad katt. (Vilket t ex Kungsbacka kommun inte hade en aning om; de anlitade en jägare som inte ens har generell tillstånd att skjuta katter, han är fullständigt okänd hos polisen. Han avlivade en katthona med ungar för några månader sen…. även om att han var medveten om att Göteborgs Katthjälp skulle ta hand om dem, tala om skjutglad…..)

Artikeln skriven tillsammans med Miranda Oude Tanke, ordförande Göteborgs Katthjälp.

Källor:

Göteborgs Katthjälp; nummer 3 Årgång 2 vår 2006

Göteborgs Katthjälp; nummer 4, Årgång 2 sommar 2006

Göteborgs Katthjälp; Trap Neuter Return (TNR) the humane solution, litteraturstudie

Göteborgs Katthjälps hemsida;  www.goteborgskatthjalp.com

länkar til TNR-artiklar:

TNR-metoden.se

TNR-djurhem i Odessa

Framgångsrika TNR-projekt

Djurskyddet Sveriges dubbelmoral

← Bakåt Till förstasidan